VIL_1779

|privacy|

|privacy|

|privacy|

RHB-Classics, gevestigd aan Gerdina’s Hof 1A
4191 MX Geldermalsen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://rhb-classics.nl
Gerdina’s Hof 1A
4191 MX Geldermalsen
0620424481
Roger Hendrikx is de Functionaris Gegevensbescherming van RHB-Classics Hij/zij is te bereiken via roger@rhb-classics.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
RHB-Classics verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@rhb-classics.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
RHB-Classics verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • RHB-Classics verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
RHB-Classics neemt [wel / niet] op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van RHB-Classics) tussen zit. RHB-Classics gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

RHB-Classics bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

(Categorie) persoonsgegevens > Bewaartermijn > Reden
Personalia > Bewaartermijn > Reden
Adres > Bewaartermijn > Reden
Enzovoort > Bewaartermijn > Reden

Delen van persoonsgegevens met derden
RHB-Classics verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
RHB-Classics gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. RHB-Classics gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door RHB-Classics en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@rhb-classics.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

RHB-Classics wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
RHB-Classics neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@rhb-classics.nl

VIL_1779

|privacy|

|privacy|

|privacy|

RHB ClASSICS IS RESPONSIBLE FOR THE PROCESSING OF PERSONAL DATA AS SHOWN IN THIS PRIVACY STATEMENT.

Our contact information:
Website: https://www.rhb-classics.nl
Address : Gerdina’s Hof 1A, 4191 MX Geldermalsen
Telephone: +31 6 837 742 41
E-mail: info@rhb-classics.nl

Our Data Protection Officer is Mr. Roger Hendrikx.
He can be reached via roger@rhb-classics.nl

Personal data that we process:
RHB Classics processes your personal data because you use our services and / or because you provide them to us yourself. Below is an overview of the personal data we process:
• Gender;
• Address data;
• Phone number;
• E-mail address;
• Other personal data that you actively provide to us, for example by filling out our contact form on our website, in correspondence and by telephone;
• Bank account number;
• Handling your payment;
• Sending you our newsletter and / or advertising brochure;
• Call or e-mail you if necessary to carry out our services;
• Inform you about changes to our services and products;
• To offer you the opportunity to respond to our newsletter;
• To deliver goods and services to you

Special and / or sensitive personal data that we process:
Our website and / or service does not intend to collect data about website visitors who are younger than 16 years. Unless they have permission from parents or guardians. However, we cannot check if a visitor is older than 16. We encourage parents to be involved in the online activities of their children, in order to prevent data about children being collected without parental consent. If you are convinced that we have collected personal information about a minor without this consent, please contact us via info@rhb-classics.nl and we will delete this information.

RHB Classics processes your personal data for the following purposes:
RHB Classics makes NO decisions based on automated processing of data, on matters that can have (significant) consequences for people. These are decisions that are taken by computer programs or systems, without involving a person (for example, a RHB Classics employee).

How long we keep personal data:
We keep your personal data in a secure environment until you sign off or let us know that we need to delete your data from our files. RHB Classics does not store your personal data longer than is strictly necessary to realize the purposes for which your data is collected.

Sharing personal data with third parties:
In principle, we do not share personal data with third parties, unless you give us permission or request it. RHB Classics does not sell your information to third parties and only provides it if this is necessary for the execution of our agreement with you or to comply with a legal obligation. With companies that process your data in our assignment, we conclude a processor agreement to ensure the same level of security and confidentiality of your data. RHB Classics remains responsible for these processing operations.

Cookies, or similar techniques, that we use:
RHB Classics uses only technical and functional cookies. In principle, we do not use analytical cookies that infringe your privacy. A cookie is a small text file that is stored on your computer, tablet or smartphone when you first visit this website. The cookies we use are necessary for the technical operation of the website and your ease of use. They ensure that the website works properly and remember these cookies, for example, your preferred settings. We can also optimize our website with this.
You can opt-out of cookies by setting your internet browser so that it does not store cookies anymore. In addition, you can also delete all information previously saved via the settings of your browser.

View, modify or delete data:
You have the right to view, correct or delete your personal data. In addition, you have the right to withdraw your consent to the data processing or to object to the processing of your personal data by RHB Classics and you have the right to data portability.

This means that you can submit a request to send the personal data that we have from you in a computer file to you or to another organization that you appoint. You can send a request for access, correction, deletion, data transfer of your personal data or request for cancellation of your consent or objection to the processing of your personal data to: roger@rhb-classics,nl.
To ensure that the request for access has been made by you, we ask you to send a copy of your ID with the request. Make your passport photo, MRZ (machine readable zone, the strip with numbers at the bottom of the passport), passport number and citizen service number (BSN) black in this copy. This is to protect your privacy. We respond as quickly as possible, but no later than within four weeks, at your request. RHB Classics also wishes to point out that you have the opportunity to file a complaint with the national supervisory authority, the Dutch Data Protection Authority. This can be done via the following link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

How we protect your personal data:
RHB Classics takes the protection of your data seriously and takes appropriate measures to prevent misuse, loss, unauthorized access, unwanted disclosure and unauthorized modification. If you have the impression that your data is not secure or that there are indications of abuse, please contact our customer service or info@rhb-classics.nl.